آموزش رجیستری کردن کارتخوان سیار و ثابت و دریافت IMEI کارتخوان سیار و ثابت

pozsazan 1402/01/25

کارتخوان انفو

در مرحله اول برای رجیستر کردن کارتخوان باید مطمئن شوید که کارتخوان شما رجیستر نشده است

دریافت IMEI کارتخوان به چه صورت می باشد؟

چطور بفهمیم کارتخوان ما رجیستری است یا رجیستری نیست؟

اول وارد سایت همتا می شوید یا اپلیکیشن همتا را دانلود و نصب کنید

بعد از ورود به برنامه یا سایت همتا وارد قسمت استعلام اصالت می شویم همانند تصاویر پایین

رجیستری کارتخوان

رجیستری کارتخوان
رجیستری کارتخوان

حالا باید IMEI دستگاه را وارد کنید و بعد از استعلام اصالت مشخص خواهد شد که کارتخوان شما رجیستر یا رجیستر نیست.

در صورتی که دستگاه کارتخوان شما رجیستری نبود می توانید با مراجعه به پشتیبانی سایت همتا درخواست رجیستری کارتخوان خود را ثبت کنید که پشتیبانی از شما عکس از مدل دستگاه و IMEI و شماره تلفن داخل دستگاه را می خواهد،بعد از ارسال مدارک خواسته شده معمولا بعد یک روز دستگاه رجیستر می شود، توجه فرمایید نباید سیمکارت داخل دستگاه را خارج کنید و دستگاه را هم نباید خاموش کنید تا فرایند رجیستر به طور خودکار انجام شود،و رجیستری کردن کارتخوان نیازی به هزینه رجیستری ندارد.


نحوه بدست آوردن IMEI کارتخوان سیار و ثابت

ایـن فایـل بـه جهـت الـزام ثبـت IMEI دسـتگاههای کارتخـوان سیار و ثابت در سایت پوزسازان تهیه شـده اسـت. در ایـن
فایـل دریافـت IMEI دسـتگاههای کارتخـوان مدلهـای مختلـف آمـوزش داده شـده اسـت، دقـت فرماییـد ابتـدا
سـیمکارت در دسـتگاه قرار دهید.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل S90-کارتخوان مدل S910 کارتخوان مدل S80 کارتخوان مدل S58

بـا زدن کلیـد منـو وارد منـوی BIOS دسـتگاه شـوید. بـا کلیـد جهـت پاییـن، گزینـهی
VERSION SHOW را پیـدا و انتخـاب کنیـد. بـا اسـتفاده از کلیـد جهـت پاییـن، در اطالعات نمایش داده شـده از
دسـتگاه IMEI را پیـدا و عـدد 15 رقمـی آن را در سـامانه آیریـک ثبـت نماییـد.
همچنیـن میتوانیـد در منـوی BIOS دسـتگاه بـا اسـتفاده از گزینـهی INFO POS PRN ،اطالعـات دسـتگاه را
پرینـت نمـوده و عـدد 15 رقمـی IMEI را رویـت نماییـد.بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل D210G

بـا زدن کلیـد منـو وارد منـوی BIOS دسـتگاه شـوید. بـا کلیـد جهـت پاییـن، گزینـهی
VERSION SHOW را پیـدا و انتخـاب کنیـد. بـا اسـتفاده از کلیـد جهـت پاییـن، در اطالعات نمایش داده شـده از
دسـتگاه IMEI را پیـدا و عـدد 15 رقمـی آن را در سـامانه آیریـک ثبـت نماییـد.
همچنیـن میتوانیـد در منـوی BIOS دسـتگاه بـا اسـتفاده از گزینـهی INFO POS PRN ،اطالعـات دسـتگاه را
پرینـت نمـوده و عـدد 15 رقمـی IMEI را رویـت نماییـد.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل D210B
بـرای دریافـت IMEI ایـن سـری دسـتگاهها، بـا زدن کلیـد POWER دسـتگاه را روشـن نماییـد، بالفاصلـه بعد از
روشـن شـدن دسـتگاه با زدن کلید F1 یا F2 وارد منوی اطالعات دسـتگاه شـوید. با زدن کلیدی که نشـانگر زرد
رنـگ دارد، وارد منـوی INFO MODULE شـوید. عـدد 15 رقمـی IMEI قابـل رویت اسـت.
همچنیـن میتوانیـد بعـد از زدن کلیـد F1 یـا F2 کـه دسـتگاه وارد منـوی اطالعـات میشـود. بـا زدن کلیـد بـا
نشـانگر قرمزرنـگ پاییـن دسـتگاه وارد MENU MAIN شـوید. بـا انتخـاب گزینـه 4 .INFO VERSION و سـپس
2 .INFO PRINT اطالعـات دسـتگاه را چـاپ نماییـد. عـدد 15 رقمـی IMEI قایـل رویـت اسـت.
همچنیـن میتوانیـد در منـوی BIOS دسـتگاه بـا اسـتفاده از گزینـهی INFO POS PRN ،اطالعـات دسـتگاه را
پرینـت نمـوده و عـدد 15 رقمـی IMEI را رویـت نماییـد.


آموزش دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل NEXGO (G2.G3)

بـا زدن کلیـد POWER دسـتگاه را روشـن نماییـد، بالفاصلـه بعـد از روشـن شـدن دسـتگاه کلیدهـای F و 3 را
بـه صـورت ممتـد فشـار دهیـد. رمـز 556677 را وارد و تاییـد نمایید.
بـرای تغییـر زبـان منـوی بایـاس گزینـه هـای 1 – 6 – 4 – 4 – 2 را بـه ترتیـب انتخـاب کـرده و تاییـد نماییـد و بعـد از
انتخـاب گزینـهی آخـر وقتـی منـو بـه زبـان انگلیسـی تغییـر پیـدا کـرد. دکمـه ی Back را زده و بـه منـوی اول بـاز
گردید. برای دریافت IMEI این سری دستگاهها، از منوی PROGRAM TEST گزینه 1 .TEST UNITE را انتخاب
نماییـد. سـپس گزینـه 5 .COMMUN را انتخـاب نمـوده و در منـوی TEST COMMUN گزینـه 2 .WIRELESS را
انتخـاب میکنیـم. بـا انتخـاب گزینـه 3 .EXTEND WIRELESS و سـپس گزینـه 1.IMEI عـدد 15 رقمـی IMEI را
رویـت نمایید.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل آنفو AF70

بــه محــض روشــن کــردن دســتگاه بــا زدن کلیــد ENTER( ســبز رنــگ( وارد MENU HOME شــوید.
گزینه 2 .MADULE TEST را انتخاب نمایید. گزینه 7 .COMMUNICATION را انتخاب نمایید.
در قسـمت GPRS گزینـه 2 .QUALITY SIGNALرا انتخـاب نمـوده و بـا مشـاهده OK INIT OPPENING کلیـد
سـبز رنـگ را زده و در خـط دوم IMEI را رویـت نماییـد.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل نیوپوز7210 و مدل نیوپوز8210

بـرای دریافـت IMEI ایـن دسـتگاه، بـا زدن کلیـد POWER دسـتگاه را روشـن نماییـد، بالفاصلـه بعـد از روشـن
شدن دستگاه با زدن کلید منو وارد منوی MANAGER SYSTEM دستگاه شوید. در قسمت ABOUT گزینهی
IMEI را انتخـاب کنیـد. بعـد از چنـد ثانیـه IMEI نمایش داده میشـود.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل SZZT KS8223

در صفحـه اصلـی دسـتگاه، بـا ورود بـه منـوی برنامههـا، SETTING را انتخـاب نمـوده و بـا وارد کـردن رمـز
Ra980215 ،در منوی TERMINAL ABOUT با انتخاب گزینه STATUS و سـپس INFORMATION IMEI مقدار
IMEI قابـل رویـت اسـت.


آموزش دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل CASTLES V3

بـرای دریافـت IMEI ایـن دسـتگاه، بـا زدن کلیـد POWER دسـتگاه را روشـن نماییـد، بالفاصلـه بعـد از روشـن
شـدن دسـتگاه بـا زدن کلیـد قرمـز رنـگ وارد منـوی MANAGER PROGRAM دسـتگاه شـوید. بـا زدن کلیـد
0 وارد منــوی MENU SYSTEM شــوید. از MENU SYSTEM گزینــه 5 .UTILITY TEST را انتخــاب و وارد منــوی
MENU MAIN شـوید. گزینـه 16 یعنـی MENU COM را انتخـاب نماییـد )بـرای انتخـاب ایـن گزینـه بایـد 16 را
تایـپ و سـپس تاییـد نماییـد(. در منـوی TEST COMMUNICATE گزینـه 7 .GPRS را انتخـاب نماییـد. سـپس
در APN SELECT گزینـه 3 .CTNET را انتخـاب نماییـد. در قسـمت )4)INFO مقـدار 15 رقمـی IMEI را نمایـش
می دهد.
همچنیـن میتوانیـد در منـوی BIOS دسـتگاه بـا اسـتفاده از گزینـهی INFO POS PRN ،اطالعـات دسـتگاه را
پرینـت نمـوده و عـدد 15 رقمـی IMEI را رویـت نماییـد.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل مورفان MF919

منـوی کشـویی بـاالی صفحـه نمایـش را پاییـن کشـیده، وارد تنظیمـات دسـتگاه ) نشـانگر چرخدنده( شـوید.
در قسـمت DEVICE ABOUT ،گزینـه STATUS SIM را انتخـاب نماییـد. بـرای دیـدن IMEI دسـتگاه بـه قسـمت
پاییـن ایـن صفحـه بروید.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل مورفان H9

در صفحه اصلی برنامه کلید های #3333 # را وارد کنید، در منو ظاهر شـده گزینه 2.NOISREV را انتخاب
کنیـد)NOISREV برعکـس کلمـه ی VERSION مـی باشـد(. پـس از آن 3 بـار کلیـد جهـت نمـا پایین را فشـار داده
و وارد صفحه چهارم از منو شـوید، عدد مقابل ” IMEI ” ، IMEI دسـتگاه می باشد.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل ویریفون VX675

بـرای دریافـت IMEI ایـن دسـتگاه، الزامـا سـیمکارت در دسـتگاه قـرار داشـته باشـد. بـا زدن کلیـد POWER
دسـتگاه را روشـن نمایید، بعد از روشـن شـدن دسـتگاه با فشـردن همزمان کلید های سـبز و 7 ،رمز 166831 یا
12345 یا 123456 را وارد نمایید و با کلید سبز تایید کنید. گزینه 3.DOWNLOAD را انتخاب نمایید. GROUP
ID :1 را ویرایـش نمـوده و ID GROUP : 10 را وارد و تاییـد نماییـد. مجـدد رمـز 166831 یـا 12345 یـا 123456 را وارد
و تاییـد نماییـد. گزینـه 2.DNLD PARTIAL را انتخـاب نماییـد. گزینـه 6.IP TCP را انتخـاب نماییـد. از صفحـه
آبـی ظاهـر شـده گزینـه DOWNLOAD را تاییـد نماییـد. بـا کلیـد جهـت نمـا روی گزینـه GPRS رفتـه و تاییـد
نمایید. دسـتگاه وارد یک منو می شـود جهت شناسـایی سـیمکارت کمی صبر کنید در این قسـمت در صورت
شناسـایی سـیمکارت، اپراتور سـیمکارت و میزان آنتن دهی نمایش داده می شـود. کلید تایید را بزنید. گزینه
TOOLS را انتخـاب نماییـد. بـا کلیـد جهـت نمـا گزینـه MAINT NETWORK را انتخـاب و تاییـد نماییـد. گزینـه
GPRS را انتخـاب نماییـد. بـا کلیـد جهـت نمـا گزینـه START NETWORK را انتخاب و تایید نمایید. دسـتگاه در
حـال تـاش بـرای برقـراری ارتبـاط GPRS مـی باشـد. بعـد از دیـدن پیغـام CONNECTED بـا دو بـاز فشـردن کلیـد
قرمـز بـه دو صفحـه قبـل برمـی گردیـم. با کلید جهت نما روی گزینـه INFO TERMINAL رفته و تایید نمایید. در
صفحـه ظاهـر شـده، بـا کلید جهت نما روی گزینـه TECHNOLOGY COMM رفته و تایید نمایید. گزینـه GPRS
را تاییـد نمایید.کمـی صبـر کنیـد. اطالعـات GPRS دسـتگاه نمایـش داده مـی شـود. بـرای دیـدن IMEI دسـتگاه
مـی توانیـد بـا چهـار بـار کلیـد جهـت نمـای پاییـن را بزنیـد یـا بـا فشـردن کلید سـمت راسـت باالی دسـتگاه یک
پرینـت از دسـتگاه داشـته باشـید کـه ایـن پرینـت حـاوی IMEI نیـز می باشـد.


بـرای دریافـت IMEI و رجیستری کارتخوان مدل ویریفون VX680

بـرای دریافـت IMEI ایـن دسـتگاه، الزامـا سـیمکارت در دسـتگاه قـرار داشـته باشـد. بـا زدن کلیـد POWER
دسـتگاه را روشـن نمایید، بعد از روشـن شـدن دسـتگاه با فشـردن همزمان کلید های سـبز و 7 ،رمز 166831 یا
12345 یـا 123456 یـا 3584108 را وارد نماییـد و بـا کلیـد سـبز تاییـد کنیـد. گزینـه 3.DOWNLOAD را انتخـاب
نماییـد. ID GROUP :1 را ویرایـش نمـوده و ID GROUP : 10 را وارد و تاییـد نماییـد. مجـدد رمـز 166831 یـا 12345
یـا 123456 یـا 3584108 را وارد و تاییـد نماییـد. گزینـه 2.DNLD PARTIAL را انتخـاب نماییـد. گزینـه 6.IP TCP
را انتخـاب نماییـد. از صفحـه آبـی ظاهـر شـده گزینـه DOWNLOAD را انتخـاب نماییـد. گزینـه GPRS را انتخاب
نمایید. دسـتگاه وارد یک منو می شـود جهت شناسـایی سـیمکارت کمی صبر کنید. در این قسـمت در صورت
شناسـایی سـیمکارت، اپراتور سـیمکارت و میزان آنتن دهی نمایش داده می شـود. کلید تایید را بزنید. گزینه
TOOLS را انتخاب نمایید. گزینه MAINT NETWORK را انتخاب نمایید. گزینه GPRS را انتخاب نمایید. گزینه
START NETWORK را انتخـاب نماییـد. دسـتگاه در حـال تـاش بـرای برقـراری ارتبـاط GPRS مـی باشـد. بعـد از
دیـدن پیغـام CONNECTED بـا دو بـاز فشـردن کلیـد قرمـز بـه دو صفحـه قبـل برمـی گردیـم. گزینـه TERMINAL
INFO را انتخـاب نماییـد. در صفحـه ظاهـر شـده، گزینـه TECHNOLOGY COMM را انتخـاب نماییـد. گزینـه
GPRS را انتخـاب نمایید.کمـی صبـر کنیـد. اطالعـات GPRS دسـتگاه نمایـش داده مـی شـود. بـرای دیـدن IMEI
دسـتگاه می توانید با نشـانگر جهت نمای پایین را بزنید یا با فشـردن کلید سـمت راسـت باالی دسـتگاه یک
پرینـت از دسـتگاه داشـته باشـید کـه ایـن پرینـت حـاوی IMEI نیـز می باشـد


اگر نوشته بود که دستگاه شما رجیستر و قانونی است دیگر مشکلی نخواهید داشت و دستگاه شما قطع نخواهد شد

و اگر رجیستر نبود با مراجعه به بخش پشتیبانی و ارسال مشخصات کارتخوان مورد نظر معمولا تا 24 ساعت رجیستر مورد تایید قرار خواهد گرفت


تهیه شده در سایت پوز سازان

1 دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.